Hufiec Syców jest jednostką organizacyjną Związku Harcerstwa Polskiego, które jest stowarzyszeniem wychowawczym dzieci i młodzieży. Wychowanie w ZHP opiera się na normach moralnych, wywodzących się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijańskich, kształtuje postawy szacunku wobec każdego człowieka. ZHP realizuje swoje cele oraz prowadzi działalność wychowawczą opartą na metodzie harcerskiej także wśród osób niezrzeszonych w ZHP. Niemalże od początku swojej działalności Związek Harcerstwa Polskiego przygotowuje młodych ludzi do samodzielnego, wszechstronnego rozwoju w aspekcie aktywnej obecności w życiu społeczno-gospodarczym kraju. Działalność w ZHP zapewnia również młodzieży nabywanie umiejętności efektywnego współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich oraz podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji. Hufiec swoim zasięgiem obejmuje gminy: Międzybórz, Syców, Twardogóra. Stan ilościowy hufca na 1.01.2004 wynosi 123 zuchów, harcerzy i instruktorów. Współpracujemy z wieloma organizacjami i instytucjami na rzecz samorządności lokalnej: UMiG Międzybórz, UMiG Syców, UMiG Twardogóra, Szkoły, Przedszkola, Straż Pożarna, Nadleśnictwo, Centrum Kultury, MOSiR, Policja, Samorządy Mieszkańców, Parafie, ZNP, PCK, PTTK.

Skład Komendy Hufca w Sycowie:

Komendant: phm. Anna Kamzol
Z-ca: hm. Monika Malinowska
Skarbnik Hufca: pwd. Tomasz Suś
Członek: pwd. Marta Majerczak
Członek: pwd. Wiktoria Chwałek

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca: pwd. Joanna Kulisiak-Kaźmierczak
Zastępca przewodniczącej: pwd. Marcelina Jordan
Członek: pwd. Honorata Sokół
Członek: pwd. Aleksander Bugaryn

W Hufcu działają:

 1. gromady zuchowe
 2. drużyny harcerskie
 3. drużyny starszoharcerskie
 4. Komisja Historyczna
 5. Rada Przyjaciół Harcerstwa
 6. Krąg Instruktorski


Ważniejsze realizowane zadania programowe:
Związek Harcerstwa Polskiego jako jedna z pierwszych organizacji uzyskał status organizacji pożytku publicznego

Dlaczego właśnie na ZHP warto przekazać 1% swojego podatku?
Ponieważ ZHP to:

 • organizacja o blisko 100-letniej tradycji
 • największe stowarzyszenie wychowawcze w Polsce
 • strażnik tradycyjnych wartości
 • inwestycja w dzieci Twoje, Twoich bliskich, Twoich znajomych
 • organizacja godna zaufania, wielokrotnie nagradzana za swoją działalność.

Więcej na stronie: www.1procent.zhp.org.pl

Ważniejsze realizowane zadania programowe:

 • Organizacja Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Betlejemskie Światło Pokoju
 • Dzień Myśli Braterskiej
 • Ogólnopolskie Biegi na Orientacje “ INO”
 • Rajd ” SIPA”

 

Za główne cele swojego działania ZHP uznaje:

 • stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,
 • nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów,
 • upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,
 • stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,
 • upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.

 

Dla osiągnięcia swoich celów ZHP:

 • zrzesza swoich członków w podstawowych jednostkach organizacyjnych i prowadzi wśród nich całoroczną działalność oświatowo-wychowawczą, posługując się charakterystycznymi dla ZHP formami pracy,
 • organizuje przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska naturalnego, rozwojem zainteresowań i specjalności, działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu,
 • troszczy się o tradycje i dziedzictwo narodowe, kształtuje postawy patriotyczne,
 • działa na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa powszechnego,
 • wypowiada się w sprawach dzieci i młodzieży,
 • inicjuje programy profilaktyczne, antyalkoholowe i przeciwdziałające uzależnieniom,
 • podejmuje zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym także poprzez prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej,
 • prowadzi kształcenie kadry instruktorskiej,
 • działa na rzecz promocji zdrowego trybu życia,
 • upowszechnia ideę wolontariatu,
 • organizuje letni i zimowy wypoczynek w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania.